Algemene voorwaarden

[vc_row height=”auto”][vc_column][vc_column_text]Algemene Verkoopvoorwaarden AlkalineWater.nl

Deel A – Algemene bepalingen_________________________________________________________

Artikel A1. Definities
1.1. De Ondernemer: AlkalineWater.nl, onderdeel van All Care Products; eenmanszaak van J.F. Tims; ingeschreven in het handelsregister van de Kamer Van Koophandel onder nummer 27140889; met het btw-nummer NL091031.813.B01.
1.2. De Wederpartij: de contractuele wederpartij van de Ondernemer, handelend in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf dan wel in de hoedanigheid van Consument.
1.3. De Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar bedrijf.
1.4. Partijen: de Ondernemer en de Wederpartij.
1.5. De Overeenkomst: de tussen De Ondernemer en De Wederpartij gesloten overeenkomst waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn verklaard.
1.6. De Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.7. Roerende zaak: de Roerende zaak die de Wederpartij koopt of huurt van de Ondernemer.
1.8. Deel A. Algemene bepalingen: onderdeel van de Voorwaarden dat van toepassing is op de Overeenkomst, tenzij Partijen dit schriftelijke uitgesloten hebben.
1.9. Deel B. Koop: onderdeel van de Voorwaarden dat naast Deel A van de Voorwaarden van toepassing is op koop van een Roerende zaak door de Wederpartij van de Ondernemer, waaronder koop op afstand en buiten de winkelruimte, tenzij Partijen dit schriftelijk uitgesloten hebben.
1.10. Deel C. Huur Roerende zaken: onderdeel van de Voorwaarden dat naast Deel A van de Voorwaarden van toepassing is op huur van een Roerende zaak door de Wederpartij van de Ondernemer, waaronder op afstand en buiten de winkelruimte, tenzij de Partijen dit schriftelijk uitgesloten hebben.
1.11. Deel D. Koop en huur op afstand en buiten de winkelruimte: onderdeel van de Voorwaarden dat naast Deel A, B en C van toepassing is op koop en huur van een Roerende zaak op afstand en buiten de winkelruimte door een Consument van de Ondernemer, tenzij Partijen dit schriftelijk uitgesloten hebben.

Artikel A2. Toepasselijkheid
2.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ondernemer, op alle overeenkomsten die de Ondernemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg zijn.
2.2. De Ondernemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij uitdrukkelijk van de hand.
2.3. Alle aanbiedingen van de Ondernemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.4. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij of doordat de Ondernemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order van de Wederpartij.
2.5. Aanvullende overeenkomsten zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door de Ondernemer.

Artikel A3. Het aanbod, de prijs en betaling
3.1. Afbeeldingen van de Roerende zaak geven een zo goed mogelijke indruk maar zijn geen waarheidsgetrouwe weergave van de Roerende zaak.
3.2. De in het aanbod genoemde prijzen zijn vrijblijvende prijsindicaties, tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt.
3.3. Indien de in het aanbod genoemde prijzen geen vrijblijvende prijsindicaties zijn, is de Ondernemer niet gebonden aan kennelijke vergissingen en fouten in het aanbod. Evenmin is de Ondernemer bij druk- en zetfouten gehouden volgens deze foutieve prijs te leveren.
3.4. Tenzij de Wederpartij handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf, zijn de in het aanbod en de Overeenkomst genoemde prijzen inclusief btw (tenzij expliciet is vermeld dat de prijs exclusief btw is).
3.5. De Ondernemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals verhoging van btw en belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. Een Consument is in deze situatie gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
3.6. Tenzij anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
3.7. Voor zover de Wederpartij handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf, is zijn of haar recht om zijn of haar vorderingen op de Ondernemer te verrekenen uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de Ondernemer in staat van faillissement geraakt.
3.8. Vanaf de 15e dag na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder dat een aanmaning / ingebrekestelling vereist is, de wettelijke (handelsrente) ex artikel 6:119a en 120 lid 2 BW respectievelijk 6:119 en 120 lid 1 BW verschuldigd. Indien de factuur al is gestuurd voordat de Ondernemer de Roerende zaak geleverd heeft, dan geldt een termijn van 14 dagen na de ontvangst van de Roerende zaak.
3.9. Indien De Ondernemer instemt met het schriftelijke verzoek van de Wederpartij om uitstel van betaling, is de Wederpartij overeenkomstig artikel 3.8. van Deel A van de Voorwaarden vertragingsrente verschuldigd.
3.10. Hetgeen de Wederpartij op grond van de Overeenkomst aan De Ondernemer verschuldigd is, is ineens opeisbaar, indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Wederpartij failliet is of in surseance van betaling verkeert;
c. de Wederpartij als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Wederpartij als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt;
e. de Wederpartij de eventueel tot zekerheid verbonden zaak zonder toestemming van de Ondernemer heeft verpand of verkocht;
f. de Wederpartij aan de Ondernemer in het kader van het aangaan van de Overeenkomst dusdanig onjuiste informatie heeft verstrekt, dat de Ondernemer de Overeenkomst niet gesloten zou hebben indien hij van de juiste informatie op de hoogte was geweest.
3.11. Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is de Wederpartij die handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf aan de Ondernemer alle buitengerechtelijke incassokosten conform Voorwerk II verschuldigd. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de hiervoor bedoelde berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door deze Wederpartij verschuldigd.
3.12. Indien de Wederpartij een natuurlijk persoon is, is zij in hiervoor onder 3.11. van Deel A van de Voorwaarden genoemde situatie buitengerechtelijke kosten verschuldigd conform en met inachtneming van het Besluit behorend bij de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
3.13. Indien de Ondernemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van de Wederpartij.
3.14. In geval van annulering door de Wederpartij wordt het volgende tarief in rekening gebracht:
a. twee weken voor de aanvangsdatum: het volledige bedrag dat in de Overeenkomst staat;
b. één maand tot twee weken voor aanvangsdatum: de helft van het bedrag dat in de Overeenkomst staat.
Indien sprake is van een duurovereenkomst wordt onder het ‘bedrag dat in de Overeenkomst staat’ verstaan, hetgeen de Wederpartij over een jaar verschuldigd zou zijn.

Artikel A4. Plaats van levering, leveringstermijnen en risico-overgang
4.1. Tenzij Partijen hier iets anders over overeenkomen, wordt de Roerende zaak tegen betaling van vooraf overeengekomen kosten geleverd op het door de Wederpartij opgegeven adres.
4.2. De Ondernemer streeft ernaar de in het aanbod, Overeenkomst en bevestiging(en) genoemde leveringstermijnen (of 30 dagen bij gebreke aan vermelding van een concrete termijn) in acht te nemen. In het geval van een onverhoopte overschrijding van de leveringstermijn heeft de Consument het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In het geval van een Wederpartij niet zijnde Consument levert onverhoopte overschrijding van de leveringstermijn met maximaal een maand geen grond voor ontbinding, opschorting of schadevergoeding, op, tenzij Partijen schriftelijk een fatale leveringstermijn zijn overeengekomen die zij ook als zodanig benoemd hebben.
4.3. Indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf, is de Roerende zaak vanaf het moment van levering voor risico van de Wederpartij. Is de Wederpartij een Consument en wordt de zaak bezorgd, dan is de zaak voor risico van de Consument vanaf het moment dat de Consument of een door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de Roerende zaak ontvangen heeft, tenzij de Consument een niet door de Ondernemer aangewezen vervoerder aanwijst, in welk geval het risico overgaat op de Consument op het moment van ontvangst door de vervoerder.

Artikel A5. Klachten
5.1. De Wederpartij is gehouden om een en ander meteen na aflevering van door de Ondernemer gehuurde / gekochte Roerende zaak en de ontvangst van facturen, te controleren of inspecteren.
5.2. Een klacht van de Wederpartij dient volledig, duidelijk omschreven en schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering, of bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.
Indien de Wederpartij een Consument is, dan dient deze kennisgeving van het gebrek binnen een bekwame tijd aan de Ondernemer te zijn bericht.
Na voornoemde termijnen mag de Ondernemer ervan uitgaan dat de Wederpartij heeft ingestemd met de staat van de aflevering van de Roerende zaak en/of met de ontvangen factuur en heeft de Wederpartij geen recht op reclame c.q. kan de Wederpartij ter zake hiervan niets meer van De Ondernemer vorderen.
5.3. Eventuele door de Ondernemer in dit kader te betalen schadevergoeding bedraagt niet meer dan de kosten van herstel van het gebrek.
5.4. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde of opgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.
5.5. Voor zover de Wederpartij handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep, ontslaat gebruikmaking van het recht van reclame haar nimmer van de betalingsverplichtingen.

Artikel A6. Aansprakelijkheid
6.1. De Ondernemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf handelende Wederpartij, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Ondernemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Ondernemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
6.2. Voor zover de Wederpartij handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf komt niet voor vergoeding in aanmerking bedrijfsschade en derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
6.3. Voor zover de Wederpartij handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf, is de Ondernemer niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
6.4. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is de Ondernemer nimmer aansprakelijk.
6.5. Indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf en de assuradeur van de Ondernemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van De Ondernemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het bedrag van de Overeenkomst. Bij een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, wordt voornoemd bedrag gesteld op hetgeen de Wederpartij het jaar voor de schade aan de Ondernemer verschuldigd was op grond van de Overeenkomst (excl. btw).

Artikel A7. Ontbinding
7.1. Indien de Wederpartij na in gebreke te zijn gesteld niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met de Ondernemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of onder curatelestelling van de Wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Ondernemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Ondernemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.
7.2. Een en ander laat onverlet de overige aan de Ondernemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
7.3. De Ondernemer is in het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan de Wederpartij.
7.4. Indien de Wederpartij ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door de Ondernemer verhindert, heeft de Ondernemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
7.5. Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden, behoudt De Ondernemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel A8. Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1. De Ondernemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. De Wederpartij is in dat geval niet bevoegd de betalingsverplichting op te schorten, tenzij de Wederpartij een Consument is.
8.2. Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen, gedragingen (behoudens opzet of grove schuld) van personen van wie de Ondernemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt en ongeschiktheid van zaken waarvan de Ondernemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt, zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
8.3. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De Wederpartij heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel A9. toepasselijk recht en bevoegdheid
9.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

Artikel A10. Wijzigingen in de algemene voorwaarden
10.1. Deze Voorwaarden zijn onderhevig aan wijzigingen. De Wederpartij zal van wijzigingen op de hoogte worden gesteld. Tevens zullen de Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van de Ondernemer en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
10.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht en zullen de Ondernemer en de Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, in die zin dat de strekking van de Overeenkomst behouden blijft.

Deel B. Koop________________________________________________________________________
De bepalingen uit dit deel zijn naast Deel A van de Overeenkomst van toepassing op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de koop van een Roerende zaak door de Wederpartij van de Ondernemer, waaronder koop op afstand en buiten de winkelruimte, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Bij strijdigheid tussen de in dit deel genoemde bepalingen en Deel A van de Voorwaarden, hebben de in dit deel genoemde bepalingen voorrang.

Artikel B1. Garantie
1.1 De Ondernemer hanteert dezelfde garantietermijn als de fabrieksgarantietermijn.
1.2 Een fabrieksgarantie doet niet af aan de wettelijke rechten die de Wederpartij op grond van de Overeenkomst op de Ondernemer heeft.
1.3 Op grond van de garantie kan aanspraak gemaakt worden op vervanging of herstel van het defecte onderdeel.
1.4 Indien de defecten veroorzaakt zijn door foutief of onbedachtzaam gebruik c.q. het gevolg van slijtage zijn, valt dit niet onder de garantie.
1.5 Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie, wanneer:
– de Wederpartij niet binnen de hiervoor onder artikel 5.2. van Deel A van de Voorwaarden genoemde termijn gebruik gemaakt heeft van zijn recht van reclame;
– de Roerende zaak niet binnen een week na kennisgeving van het defect door de Wederpartij aan de Ondernemer ter controle aangeboden wordt, aan welke controle geen kosten voor de Wederpartij verbonden zijn;
– de Ondernemer niet in de gelegenheid gesteld wordt het gebrek te verhelpen;
– de Wederpartij de Roerende zaak onzorgvuldig en/of in strijd met de instructies van de Ondernemer behandeld heeft;
– de Wederpartij zonder toestemming van de Ondernemer werkzaamheden aan de Roerende zaak heeft verricht c.q. laten verrichten, tenzij de Wederpartij aantoont dat dit noodzakelijke werkzaamheden waren die niet konden worden afgewacht.

Artikel B2. Eigendomsvoorbehoud
2.1 Totdat de Wederpartij aan haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldaan heeft, blijft de door de Ondernemer geleverde Roerende zaak eigendom van de Ondernemer.
2.2. Zolang de Roerende zaak het eigendom van de Ondernemer is, is het de Wederpartij niet toegestaan de Roerende zaak te verkopen, te ruilen, te verpanden of op een andere wijze tot zekerheid over te dragen, dan wel om handelingen te verrichten die het eigendomsrecht van de Ondernemer op een andere wijze aantasten.
2.3. Totdat de Roerende zaak haar eigendom is, is de Wederpartij verplicht zich ten opzichte van de Roerende zaak als goed huisvader te gedragen en de Roerende zaak in overeenstemming met het normale gebruik te gebruiken en de Roerende zaak behoorlijk te onderhouden.
2.4. De Ondernemer is te allen tijde bevoegd de Roerende zaak die haar eigendom is terug te halen, wanneer de Wederpartij haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet (tijdig) nakomt.

Deel C – Huur Roerende zaken________________________________________________________
De bepalingen uit dit deel zijn naast Deel A van de Voorwaarden van toepassing op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten met betrekking tot de huur van de Roerende zaak door de Wederpartij van de Ondernemer, waaronder op afstand en buiten de winkelruimte, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Bij strijdigheid tussen de in dit deel genoemde bepalingen en Deel A van de Voorwaarden, hebben de in dit deel genoemde bepalingen voorrang.

Artikel C1. Definities
1.1. Verhuurder: de Ondernemer.
1.2. Huurder: de partij die een Roerende zaak van Verhuurder huurt.
1.3. Het Gehuurde: de Roerende zaak die de Verhuurder aan de Huurder verhuurt.

Artikel C2. Staat van ontvangst
2.1. Huurder verklaart door ondertekening van de afleverbon de Roerende zaak in goede en schone staat te hebben ontvangen. Huurder zal de Roerende zaak overeenkomstig de aard en bestemming goed verzorgen, zelf gebruiken en het noch geheel noch gedeeltelijk aan derden in huur, onderhuur, gebruik of bewaring geven, of zonder uitdrukkelijke toestemming van de Ondernemer naar het buitenland brengen.
2.2. Huurder dient de Roerende zaak in dezelfde staat terug te bezorgen aan de Ondernemer, behoudens normale slijtage. Bij teruggave aan de Verhuurder, wordt de Roerende zaak gecontroleerd door de Verhuurder, al dan niet in aanwezigheid van de Huurder. Indien Huurder erop staat om aanwezig te zijn bij de controle door de Verhuurder, moet Huurder dit schriftelijk mededelen bij de teruggave van het Gehuurde.

Artikel C3. Waarborgsom
3.1. Huurder is verplicht, voordat hij de Roerende zaak in ontvangst neemt, aan de Verhuurder een door de Verhuurder vast te stellen waarborgsom te betalen. De Verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te verrekenen met de waarborgsom, evenals de kosten van noodzakelijk blijkende reparaties. De Verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij beëindiging van het huurcontract op een door de Verhuurder te bepalen manier aan Huurder terug te betalen, indien Huurder op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens de Verhuurder heeft voldaan.

Artikel C4. Onderhoud en reparaties
4.1. Verhuurder draagt zorg voor onderhoud en reparatie van de Roerende zaak. Dit is Huurder niet toegestaan.
4.2. Indien sprake is van een defect aan de Roerende zaak stelt de Huurder de Verhuurder hier onverwijld van op de hoogte.
4.3. Huurder verleent toegang aan personeel van Verhuurder of door haar ingeschakelde derden in het geval reparatie of normaal onderhoud dient plaats te vinden of de Roerende zaak nagekeken moet worden.

Artikel C5. Aansprakelijkheid en vrijwaring
5.1. Alle (vervolg)schade die ontstaan is door zorgeloos of foutief gebruik, verlies, beschadiging, gebrek aan onderhoud, onbruikbaar of waardeloos maken van de Roerende zaak en/of toebehoren, dient direct door de Huurder worden vergoed.
5.2. Tot het moment dat de Verhuurder de Roerende zaak in ontvangst genomen heeft, is de Huurder aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde.
5.3. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal of verduistering van het Gehuurde is de Huurder, onverminderd het recht van de Verhuurder op nakoming, schadevergoeding en opschorting, gehouden de dagwaarde van de Roerende zaak aan de Verhuurder te vergoeden.
5.4. Verhuurder wordt door de Huurder gevrijwaard voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Roerende zaak, tenzij de Huurder een Consument is.
5.5. Bij schade aan de Roerende zaak of (gegronde vrees voor) beslaglegging op de Roerende zaken is de Wederpartij gehouden de Ondernemer hier onverwijld schriftelijk mededeling van te doen.

Artikel C6. Duur Overeenkomst en opzegging
6.1. De Overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening van de Overeenkomst en geldt voor onbepaalde tijd tenzij Partijen een bepaalde duur overeenkwamen.
6.2. Opzegging kan door beide partijen tussentijds. Opzegging geschiedt op dezelfde wijze als de Overeenkomst aangegaan is, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

Artikel C7. Retourneren Gehuurde
7.1. Huurder retourneert het Gehuurde op het overeengekomen tijdstip en de overeengekomen plaats. De huurperiode komt tot een einde wanneer de Verhuurde het Gehuurde gecontroleerd heeft en een ontvangstbevestiging heeft getekend.
7.2 Bij overschrijding van de overeengekomen huurperiode is de Verhuurder gerechtigd de daghuur van het Gehuurde door te berekenen aan Huurder. Indien de huurperiode met meer dan twee dagen overschreden wordt, is de Verhuurder gerechtigd een met 25% verhoogde daghuur in rekening te brengen.

Artikel C8. Loyalty Award Systeem
8.1. Indien Partijen dit overeenkomen is het Loyalty Award System van toepassing op de Overeenkomst. Dit Loyalty Award System houdt het volgende in:
– Voor elke betaalde euro aan huur (m.u.v. de borg) ontvangt huurder één spaarpunt.
– Na afloop van de huurperiode of, met instemming met Verhuurder, tussentijds, kan de Huurder deze spaarpunten inruilen voor één product uit de bij aanvang van de Overeenkomst door Verhuurder aan Huurder verstrekte catalogus. De verkoopwaarde van dit product mag het met de spaarpunten corresponderende bedrag (1 spaarpunt staat gelijk aan 1 euro) niet overtreffen, tenzij Huurder het verschil tussen de verkoopwaarde van het product en de waarde van de spaarpunten bijbetaalt.
8.2. De opgebouwde spaarpunten zijn 1 jaar geldig en niet overdraagbaar aan derden.

Artikel C9. Adreswijziging en GSM-GPS-tracking
9.1. Adreswijzigingen van de Wederpartij worden door de Wederpartij binnen een week doorgegeven aan de Ondernemer.
9.2 Verhuurder is gerechtigd de Roerende zaak te voorzien van GSM-GPS-tracking. Indien dat niet bij aanvang het geval is, dan heeft Verhuurder dat recht bij een betalingsachterstand van twee maanden of meer. De Huurder is gehouden de Verhuurder in de gelegenheid te stellen de Roerende zaak van GSM-GPS-tracking te voorzien.

Deel D – Koop en huur op afstand en buiten de winkelruimte________________________________
De bepalingen uit dit deel zijn naast Deel A, B en C van de Voorwaarden van toepassing op alle tussen de Ondernemer en de Consument gesloten Overeenkomsten met betrekking tot koop en huur van een Roerende zaak op afstand en buiten de winkelruimte door de Consument van de Ondernemer, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald. Bij strijdigheid tussen de in dit deel genoemde bepalingen en Deel A, B en C van de Voorwaarden, hebben de in dit deel genoemde bepalingen voorrang.

Artikel D1. Beschikbaar stellen Voorwaarden
1.1. Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is de Voorwaarden aan de Consument beschikbaar te stellen, wordt voordat de Overeenkomst op afstand gesloten wordt, aangegeven dat de Voorwaarden bij de Ondernemer in te zien zijn en op verzoek van de Consument zo spoedig mogelijk en kosteloos worden toegezonden.
1.2. Indien de Overeenkomst via de elektronische weg tot stand komt, kunnen de Voorwaarden ook langs elektronische weg aan de Consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen, alsmede dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel D2. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
2.1. De Overeenkomst komt via de elektronische weg tot stand doordat de Consument binnen het elektronisch bestelproces op de knop drukt, waarbij aangegeven is dat de Consument hiermee de betalingsverplichting aanvaardt.
2.2. Indien de Consument het aanbod op de hiervoor onder 2.1. van Deel D van de Voorwaarden genoemde wijze aanvaard heeft, bevestigt de Ondernemer de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod via de elektronische weg. Deze bevestiging bevat de in artikel 6:230m lid 1 BW bedoelde informatie, voor zover de Ondernemer deze niet voor het sluiten van de Overeenkomst op een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt. Zolang de Consument deze bevestiging niet ontvangen heeft, kan hij de Overeenkomst ontbinden.
2.3. Voor zover sprake is van een Overeenkomst ter zake van huur van de Roerende zaak, geldt het in artikel 2.2. bepaalde uitsluitend voor de eerste levering.

Artikel D3. Ontbinding (‘herroeping’)
3.1. De Consument kan de Overeenkomst op afstand of de Overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken.
Deze termijn gaat in op de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet vervoerder is,
a. de Roerende zaak heeft ontvangen, of
b. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Roerende zaken heeft besteld, de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
c. als de levering van de Roerende zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
d. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de eerste Roerende zaak heeft ontvangen.
3.2. De Consument oefent het in 3.1. van Deel D van de Voorwaarden genoemde recht uit door binnen de daarin genoemde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding, zoals dat als in bijlage 1 aan deze Voorwaarden is gehecht, te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan de Ondernemer.
3.3. Tenzij de Ondernemer aangeboden heeft de op basis van de ontbonden Overeenkomst geleverde Roerende zaak zelf te halen, zendt de Consument onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na het uitbrengen van de onder 3.2. van Deel D van de Voorwaarden genoemde verklaring de door hem ontvangen Roerende zaak terug of overhandigt deze aan de Ondernemer. Op de Consument rust de bewijslast dat de Roerende zaak tijdig teruggestuurd is.
3.4. Tijdens de bedenktijd als bedoel in artikel 3.1. van deel D zal de Consument zorgvuldig omgaan met de Roerende zaak en de verpakking. Uitpakken of gebruiken zal alleen gebeuren in die mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Roerende zaak vast te stellen en als vergelijkbaar bij koop in een winkel.
De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van een zaak als een behandeling van de zaak verder is gegaan dat noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
3.5. Indien de Consument gebruik maakt van het onder 3.1. van Deel D van de Voorwaarden genoemde recht, zal hij de Roerende Zaak in de originele staat en verpakking en volgens de instructies van de Ondernemer retourneren aan de Ondernemer.
3.6. De Consument draagt de rechtstreekste kosten van het terugzenden van de zaak.
3.7. De Ondernemer vergoedt na ontbinding van de Overeenkomst op de onder 3.1. van deel D van de Voorwaarden genoemde wijze onverwijld doch uiterlijk binnen veertien dagen na de ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consument ontvangen betalingen, met inbegrip van leveringskosten. Tenzij de Ondernemer aangeboden heeft de op basis van de ontbinden Overeenkomst geleverde Roerende Zaak zelf te halen, kan de consument eerst nakoming van het in artikel 3.7. bepaalde vorderen nadat de Ondernemer de zaken heeft ontvangen of de Consument heeft aangetoond dat hij de zaken heeft teruggezonden.
3.8. De Consument heeft geen recht op ontbinding in de situaties zoals vermeld in artikel 6:230p BW. De uitsluiting van het ontbindingsrecht geldt alleen wanneer de Ondernemer dit uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst heeft vermeld.
In dat wetsartikel zijn onder meer van het ontbindingsrecht voor Consumenten uitgesloten:
– een overeenkomst waarbij de Consument de handelaar specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
1°. aanvullende dienstverlening waar de Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
2°. de levering van andere zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
– een overeenkomst tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
1°. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
2°. de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra de handelaar de overeenkomst is nagekomen;
– een consumentenkoop betreffende:
1°. de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
2°. de levering van zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
3°. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
4°. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

 

Bijlage I: Modelformulier voor ontbinding/herroeping

Dit formulier kunt u gebruiken indien u gebruik wenst te maken van uw wettelijke ontbindings-/ herroepingsrecht als bedoeld in artikel D3 van de Algemene voorwaarden van AlkalineWater.nl (de Voorwaarden).

Aan AlkalineWater.nl, Stougjesdijk 205, 3271 KC Mijnsheerenland, info@alkalinewater.nl

Ik / Wij* deel / delen* u hierbij mede dat ik / wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de
volgende goederen / levering van de volgende dienst* herroep / herroepen*:
De rechtstreekste kosten van het terugzenden van het gekochte product komen voor rekening van de koper.

naam gekochte en/of gehuurde producten;
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

besteld op / ontvangen op* ……
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naam / Namen consument(en)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres consument(en)
Straat en huisnummer: ______________________________________________________________
Postcode: _________________________________________________________________________
Plaats: ____________________________________________________________________________
E-mailadres: _______________________________________________________________________

 

 

__________________________________________________________________________________
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Datum: ____________________________________________________________________________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

— volgt toelichting bij ontbinding / herroeping —

Herroepingsrecht
Als consument heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zie de bijlage bij de algemene voorwaarden), maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.alkalinewater.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen, die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Teruggave goederen
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen (tenzij schriftelijk is overeengekomen dat AlkalineWater de goederen bij u zullen afhalen).
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]